Hráč
Hráč
Jsem rodič a zvažuji dát dítě na hokej. Co mám dělat?

Aby mohl hráč nastoupit do oficiálního utkání soutěže řízené Českým hokejem, musí být mj. zaregistrován v registračním systému Českého hokeje a mít zaplacený aktivační poplatek. Hráč, resp. zákonný zástupce v případě hráče do 15 let věku, musí v první řadě kontaktovat správce klubu, za který chce nastoupit. Tento klubový správce má přístup do registračního systému a vygeneruje zde přihlášku k registraci hráče na základě vyplnění povinných údajů a vložení elektronické fotografie. Hráč, resp. zákonný zástupce v případě hráče do 15 let věku, si pak nechá úředně ověřit svůj podpis a potvrdí tuto přihlášku k registraci. Po schválení registračním oddělením vzniká elektronický hráčský průkaz.

Registrace se provádí nejdříve od 5 let věku hráče.

Více informací ohledně registrací naleznete v Registračním řádu.

Procesy přestupů či hostování probíhají elektronicky prostřednictvím registračního systému Českého hokeje a daný proces spravují zúčastněné kluby.

Hráč musí přestup či hostování do nového klubu stvrdit svým podpisem. U hráčů do 15 let je třeba též podpis zákonného zástupce hráče.

Pokud se nedohodnou strany jinak, je přestup vázán na zaplacení tabulkového odstupného.

Více informací ohledně přestupu a hostování naleznete v Přestupním řádu mimo klubů extraligy a 1.ligy, resp. Přestupním řádu pro kluby extraligy a 1.ligy.

  • Ke zrušení registrace nedochází automaticky a je potřeba o ní zažádat. Možnosti a postup zrušení registrace popisuje čl. 5 registračního řádu

1. Kontaktujte svůj mateřský klub, že chcete jít hrát hokej do zahraničí a vyrovnejte případné závazky vůči klubu (členské příspěvky, zapůjčená hráčská výstroj apod.)

2. Domluvte se se zahraničním klubem na délce působení, poté vyplňte žádost o mezinárodní transfer, který vám poskytne nový klub. Vyplňte identifikační údaje o hráči/hráčce, zaškrtněte buď limitovaný transfer (hostování) nebo nelimitovaný transfer (přestup), podepište a naskenovaný dokument pošlete do zahraničního klubu.

3. Zahraniční federace/asociace nahraje formulář žádosti do Mezinárodního transferového systému IIHF a Český hokej kontaktuje mateřský klub hráče/hráčky.

4. Mateřský klub má 7 dní na vyjádření k transferu. Pokud hráč nemá žádné závazky vůči klubu nebo platnou hráčskou smlouvu, mateřský klub nemůže hráči/hráčce dle Mezinárodního transferového řádu IIHF bránit v odchodu do zahraničí.

5. Český hokej vyjádření k transferu zpracuje v Mezinárodním transferovém systému IIHF bez zbytečného odkladu potvrdí a zaznamená tuto skutečnost do registračního systému Českého hokeje.

1. V případě nelimitovaného transferu do zahraničí musí mít hráč při návratu zpět do ČR vždy transfer. Musí se vrátit zpět do klubu, z kterého odešel nebo může mít nový nelimitovaný transfer do jiného klubu, ale pouze se souhlasem k přestupu jeho původního mateřského oddílu.

2. V případě limitovaného transferu do zahraničí a návratu zpět do ČR před vypršením zahraničního transferu musí mít hráč vždy nelimitovaný transfer do klubu, z kterého odešel nebo nelimitovaný transfer do jiného klubu, ale pouze se souhlasem původního mateřského oddílu.

3. V případě limitovaného transferu do zahraničí a návratu po skončení doby trvání hráč nepotřebuje nový transfer. Standardní doba limitovaného transferu je buď do 30.4. nebo 30.6. sezóny. Hráč se automaticky první den po vypršení transferu vrací do ČR bez vyplňování žádosti o nový transfer.

V případě žádosti o limitovaný transfer se délka transferu musí shodovat s délkou hráčské smlouvy nebo např. délkou studia VŠ apod.

Pokud má hráč smlouvu s možností uplatnění opce, žádá se o limitovaný transfer na základní délku smlouvy (opce musí být doložena) a v případě její uplatnění je o transfer žádáno znovu, ale neplatí se poplatek 600 CHF.

1. Kontaktujte svůj nový klub a společně v registračním systému Českého hokeje vyplňte žádost o mezinárodní transfer (k tomu budete potřebovat cestovní pas). Vygenerujte si žádost, vytiskněte PDF, podepište, naskenujte a nahrajte do registračního systému Českého hokeje. Domluvte se na délce transferu. Limitovaný transfer odpovídá hostování, nelimitovaný transfer je trvalé převedení hráčských práv do nové asociace/federace.

2. Vyřízení trvá přibližně 7 dní, transfery hráčů a hráček nad 18 let jsou zpoplatněny dle Vnitřní směrnice ČSLH č. 114 (v sezóně 2023-2024 částkou 600 CHF). Hráčům a hráčkám je do dovršení věku 18 let poplatek za transfer odpuštěn.

3. Český hokej nahraje žádost o transfer do Mezinárodního transferového systému IIHF a původní klub má 7 dní na vyjádření.

Informace týkající se úrazového pojištění členů sportovních spolků (platné od 1.2.2019), které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru, najdete zde.

Klub
Klub

Klub může založit jakákoliv právnická či fyzická osoba, která chce provozovat hokejový klub pro účast v oficiálních soutěží řízených Českým hokejem. Daná fyzická či právnická osoba musí vyplnit přihlášku k členství, kterou ještě následně musí schválit výkonný výbor Českého hokeje

Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje řídící orgán soutěže.

Klub musí:

1) Získat právo účasti v soutěži

2) Získat územní příslušnost k řídícímu orgánu soutěže

3) Podat přihlášku ve stanoveném termínu a znění

Veškeré podmínky pro přihlášení do soutěží popisují články 203 - 213 Soutěžního a disciplinárního řádu

Všechny aktuální řády a stanovy Českého hokeje najdete zde

Pro přihlášení do registračního systému Českého hokeje je třeba vyplnit formulář pro přihlášení do registračního systému na webové adrese hokejovaregistrace.cz/novy a následně daný formulář vygenerovat a nechat ho podepsat statutárním zástupce klubu. Podepsaný dokument je třeba zpět nahrát do systému,kde ho registrační oddělení schválí. Na e-mail, který byl vyplněn v přihlášce, pak dorazí potvrzení o registrování a odkaz do registračního systému společně s nastavením hesla.

Klubový správce, který má přístup do registračního systému Českého hokeje, v něm vygeneruje přihlášku k registraci funkcionáře na základě vyplnění povinných údajů a vložení elektronické fotografie. Funkcionář svým podpisem poté potvrdí tuto přihlášku k registraci. Po schválení registračním oddělením Českého hokeje vzniká elektronický funkcionářský průkaz. Vedoucí klubu musí mít též svůj přístup do Malého hokejového zápisu, který získá na adrese zde: https://maly.hokejovyzapis.cz/novy. Následně ho klubový správce musí schválit po přihlášení do Systému zápasů v sekci „Žádosti uživatelů“.

V Systému zápasu je možné nastavit termín utkání, upřesnit čas a místo utkání nebo případně utkání přeložit. Systém zápasu najdete na adrese zapasy.ceskyhokej.cz.

Pokud chcete zažádat o nový přístup do Systému zápasů, vyplňte formulář na adrese https://zapasy.ceskyhokej.cz/novy. V případě, že jde o první registraci za klub, přístup vám následně musí schválit zástupce Českého hokeje. V případě, že jde o druhou či další osobu, schvaluje jejich přístup klubový správce po přihlášení do Systému zápasů v sekci „Žádosti uživatelů“.

1) klub musí být registrovaný v Českém hokeji

2) hráči musí být registrovaní v klubu

3) klub musí uhradit startovné v soutěži – zaplatit startovné v soutěži na základě rozhodnutí KVV příslušného kraje (v případě soutěže řízené krajem) nebo Českého hokeje (v případě soutěží řízených Českým hokejem)

4) klub musí mít vedoucího týmu z důvodu elektronických zápisů – vedoucí musí mít elektronický funkcionářský průkaz (může být i hrající funkcionář)

  • s tím související úhrada poplatků dle ceníku registračního oddělení: nový elektronický průkaz funkcionáře – 50 Kč

5) klub musí mít trenéra na střídačce (může být i hrající trenér)

  • s tím související úhrada poplatků dle ceníku registračního oddělení: nový průkaz trenéra – 200 Kč, prodloužení elektronického průkazu trenéra - 200 Kč

6) klubový správce musí mít přístup do těchto elektronických systémů Českého hokeje – hokejovaregistrace.cz, zapasy.ceskyhokej.cz, maly.hokejovyzapis.cz nebo hokejovyzapis.cz (dle úrovně soutěže)

7) klub musí uhradit rozhodčím odměnu za zápas v soutěži. Odkaz na vnitřní směrnici pro odměňování rozhodčích zde.

Metodika pro pořizování videozáznamů ze zápasů pořádaných Českým hokejem
Trenér
Trenér

Český hokej věnuje nejvíce pozornosti mládeži a upřednostňuje školení trenérů u kategorie "C". Trenérská licence "Licence C+ mládež“ je prioritně zaměřena na věkové kategorie 5-14 let. Český hokej rovněž uděluje "Licenci C-hráč". Hráči s extraligovou výkonností si mohou o tuto licenci požádat, a co nejdříve se tak zapojit do trenérské činnosti.

Trenérskou licenci může získat každý občan ČR, který:

a) dosáhl 23 let věku u Licence A, resp. 18 let věku u ostatních licencí

b) splňuje podmínky pro přijetí na školení podle jednotlivých typů licencí

c) úspěšně absolvoval příslušný typ školení v ČR, není-li dále stanoveno jinak

d) zaplatil finanční poplatek stanovený organizátorem školení podle nákladů a počtu účastníků s tím, že do tohoto poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady na metodické materiály, které každý účastník obdrží při školení

Cizí státní příslušník se může zúčastnit školení a získat licenci po splnění obecných a speciálních podmínek, a to jen na základě schválení trenérské komise.

Jak získat příslušnou licenci viz. sekce Trenérské licence.

Trenérské licence

Pokud jste absolvoval školení trenéra, průkaz získáte zde: https://treneri.ceskyhokej.cz/novy/

Po vyplnění povinných údajů a nahrání fotografie je třeba vytisknout ze systému vygenerovanou přihlášku trenéra. Vlastnoručně ji podepíšete a následně ji vložíte ke schválení do systému na stejném odkazu (můžete využít načtení přihlášky po zadání rodného čísla hned v prvním kroku). Kromě přihlášky vložíte i potvrzení Krajského výkonného výboru o absolvování školení trenéra (C + mládež).

Po schválení přihlášky Registračním oddělením Českého hokeje vám přijde informační mail včetně pokynů k platbě za průkaz.

Trenérské semináře

Každý trenér ke své činnosti potřebuje mít přístup do trenérské aplikaci Českého hokeje: „Coach manager“ na adrese treneri.ceskyhokej.cz. Pokud jste již registrovaným trenérem, přístup získáte zde: https://treneri.ceskyhokej.cz/auth/registration?backlink=c330s

Každý trenér zde spravuje:

1) v sekci „Moje licence“ svoji licenci (prodloužení platnosti průkazu, žádost o nový průkaz)

2) přihlášky na semináře v části „Semináře“

3) e-learning „Edunio“ v části „Aplikace“

4) tréninkovou aplikaci „DrillChange“ v části „Aplikace“

5) trenérskou praxi

6) Tréninkový deník a docházku hráčů v části „Tréninkový deník“

Zimní stadion
Zimní stadion

V České republice je přibližně 170 zimních stadionů, což je v poměru s přibližně stejně velkými státy výrazně menší množství. Český hokej se snaží pomáhat městům, kde by byl zájem o vznik nového zimního stadionu, tím, že připravil projekt, který je de facto takovou kuchařkou, jak postavit stadion, zároveň ušetřit čas i peníze a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Využili jsme know how sportovního oddělení Českého hokeje a ve spolupráci se společností DPU REVIT vytvořili projekt stadionu pro města mezi pěti až patnácti tisíci obyvateli. Stadion je nízkonákladový a určený pro celoroční použití, je navržen tak, aby jeho provozovatele stál v budoucnu co nejméně peněz a ekonomická stránka byla pro města udržitelná. Už jen tím, že si města náš projekt za symbolickou cenu zakoupí a nechají si podle něho udělat individualizaci, ušetří minimálně o polovinu obvyklých nákladů městský rozpočet a zároveň zrychlí celý proces přípravy.

Fakta: Zimní stadion je nejvyužívanější veřejnou stavbou ve městě vzhledem k počtu lidí, kteří se na ní vystřídají. Nejde přitom jen o hokejisty. Jde o všeobecné bruslení pro veřejnost, bruslení pro školy, školky a podobně.

Zajímavosti: Při porovnání se severskými zeměmi (Švédsko, Finsko) zaostává ČR 3-4x v celkovém počtu zimních stadionů.

Náklady u nových staveb jsou ve srovnání s těmi staršími výrazně nižší díky tomu, že dnes fungují jiné technologie chlazení. V kooperaci s provozem například plaveckého stadionu lze tyto technologie využívat vzájemně.

Odkaz na projekt: https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/prezentace-nizkonakladovy-stadion.pdf

Rekonstrukce a výstavba nových stadionů Zimní stadiony v ČR
Multimédia
Multimédia

Fotobanka Českého hokeje je úložiště všech aktuálních i historických fotografií ze soutěží, reprezentačních zápasů, tiskových konferencí a dalších oficiálních akcí Českého hokeje. Fotografie si zde můžete ve webovém rozlišení prohlédnout, je zde ovšem i možnost fotografie zakoupit a stáhnout ve vysokém rozlišení. Odkaz: https://fotobanka.ceskyhokej.cz/

HokejkaTV je oficiální videoplatformou Českého hokeje. Kromě přímých přenosů z Tipsport extraligy a Chance ligy zde můžete sledovat reportáže např. z reprezentačních akcí, mládežnických turnajů nebo rozvojových aktivit Českého hokeje. Odkaz: https://www.hokej.cz/tv/hokejka/

Odkazy na oficiální účty národního týmu, Tipsport extraligy, Chance ligy, Českého hokeje a projektu Pojď hrát hokej na Facebooku, Instagramu a Twitteru najdete zde.

Oficiální logo Českého hokeje a jeho projektů ve webových velikostech si můžete stáhnout zde. Loga soutěží jsou ke stažení zde.

Pro novináře
Pro novináře

Pokud jste novinář a chcete se akreditovat na některou z reprezentačních akcí, všechny důležité informace najdete v sekci Akreditace pro novináře. V případě, že vámi požadované informace zde nenajdete, obraťte se Media manažera národního týmu Ondřeje Kaláta (+420 601 589 161, kalat@czehockey.cz) nebo na PR Manažera Michaela Schustera (+420 731 769 180, schuster@czehockey.cz).

Disciplinární rozhodnutí týkající se nižších a mládežnických soutěží naleznete zde.

Pokud jste novinář a máte jakýkoliv dotaz na Český hokej, obraťte se přímo na Manažera komunikace a PR Českého hokeje Michaela Schustera (+420 731 769 180, schuster@czehockey.cz).

V případě dotazu ohledně české hokejové reprezentace, kontaktujte Media manažera národního týmu Ondřeje Kaláta (+420 601 589 161, kalat@czehockey.cz).

Aktuální rozpis soutěží řízených Českým hokejem naleznete zde. Další dokumenty k soutěžím jsou k dispozici zde.

Rozvojové projekty
Rozvojové projekty

Pojď hrát hokej je rozvojový projekt Českého hokeje, který se zaměřuje na děti od 4 do 10 let a jejich rodiče. Smyslem projektu je pomáhat klubům v jejich snaze přivést nové děti na zimní stadiony a vedle toho se také zaměřuje na komunikaci směrem k rodičům potenciálních i stávajících hokejistů. K tomuto účelu jsou využívány komunikační kanály projektu, zejména web www.pojdhrathokej.cz. Vedle webu jsou velmi využívány i sociální sítě jako Facebook nebo Instagram. Nejviditelnější aktivitou projektu jsou tzv. Týdne hokeje, které během let 2016-2020 přilákaly na zimní stadiony 30 000 nových zájemců o hokej.

Projekt "Trenér žáků Českého hokeje" spustili zástupci Českého hokeje v roce 2014 (tedy pod názvem Trenéři do malých klubů). Hlavním cílem projektu je přímé financování vybraných činností hlavního trenéra nejmladších věkových kategorií v klubech z celé České republiky. Více informací o projektu najdete zde.

Český hokej od roku 2014 organizuje projekt Výchova talentované mládeže v krajích, jehož cílem je zajistit v kategorii U15 talentovaným hokejistům co nejkvalitnější přípravu. Projekt vyplňuje prostor mezi výchovou na klubové úrovni a mládežnickými reprezentacemi, které začínají v kategorii šestnáctiletých. Podmínkou účasti je odpovídající výkonnost, vzorný přístup hokeji a prospěch. Více informací o projektu najdete zde.

Cílem projektu Akademie Českého hokeje, který vznikl v roce 2011, je výchova špičkového mládežnického hráče schopného konkurovat nejlepším hráčům ve světovém měřítku ve spojení s absolvováním středního vzdělání. Projekt se zaměřuje na dorostenecké a juniorské kategorie a více informací o něm najdete zde.

Rozhodčí
Rozhodčí

Zájemce absolvuje základní školení rozhodčích III. třídy, které kromě přednášek z pravidel ledního hokeje a dalších předpisů obsahuje i praktickou výuku pohybu a signalizace na ledě. Školení je vícedenní a je organizováno krajskými komisemi rozhodčích.

Pokud se chcete stát hokejovým rozhodčím, kontaktujte předsedu vaší krajské komise rozhodčích a ten vám sdělí, kdy bude pořádáno nejbližší základní školení rozhodčích III. třídy. Kontakty na krajské komise rozhodčích jsou uvedeny zde.

Podrobnější informace o náplni školení jsou uvedeny ve Směrnici ČSLH č.132 Licence rozhodčích.

Pokud jste absolvoval školení rozhodčího, průkaz rozhodčího získáte zde: https://hokejovaregistrace.cz/rozhodci

Po vyplnění povinných údajů a nahrání fotografie je třeba vytisknout ze systému vygenerovanou přihlášku rozhodčího. Vlastnoručně ji podepsat a nechat potvrdit od Krajského výkonného výboru jehož komise Vás vyškolila. Následně ji vložíte ke schválení do systému na stejném odkazu.

Po schválení přihlášky Registračním oddělením Českého hokeje Vám přijde informační mail včetně pokynů k platbě. Krajská komise Vám musí nastavit licenci rozhodčího a její platnost, následně si můžete vytvořit přístup do systému Rozhodčích Českého hokeje na tomto odkazu: https://rozhodci.ceskyhokej.cz/novy

Rozhodčí může být nominován ve chvíli, kdy má aktivní přístup do systému rozhodčích Českého hokeje a uhradí zde poplatek za elektronický průkaz rozhodčího dle ceníku Registračního oddělení Českého hokeje v sekci Platby.

Každý rozhodčí v systému Rozhodčí Českého hokeje spravuje:

  • 1) své osobní údaje
  • 2) omluvy z utkání
  • 3) indispozice
  • 4) vyúčtování z utkání
  • 5) elektronický průkaz rozhodčího

Základním systémem každého rozhodčího pod Českým hokejem je systém rozhodčích Českého hokeje. Odkaz: rozhodci.ceskyhokej.cz. Zde rozhodčí spravuje svou kartu rozhodčího (nový elektronický průkaz rozhodčího, prodloužení platnosti elektronického průkazu rozhodčího), sleduje své nominace, zadává omluvy apod. Pro první přihlášení rozhodčího do systému použijte adresu rozhodci.ceskyhokej.cz/novy.

Druhým elektronickým systémem, který rozhodčí (zapisovatelé) používají, je malý hokejový zápis. Právě zapisovatelé elektronického zápisu musí mít účet do maly.hokejovyzapis.cz, ten si vytvoří na maly.hokejovyzapis.cz/novy. Přístupové údaje do systémů Rozhodčí Českého hokeje a maly.hokejovyzapis.cz mohou být totožné. K úspěšnému schválení účtu pro zápis je potřeba, aby Krajská komise rozhodčích, pod kterou rozhodčí spadá, zaškrtla v Systému rozhodčích oprávnění zapisovatele. Pro elitní soutěže rozhodčí (zapisovatelé) využívají tzv. „velký hokejový zápis“. Přístup má pouze skupina zapisovatelů splňujících kvalifikaci pro tento zápis a vstup do tohoto systému je na adrese https://hokejovyzapis.cz.

Pouze pro rozhodčí z nejvyšších hokejových soutěží je určený Systém pro rozlosování rozhodčích od společnosti AMBICA.

Přihláška delegáta do Českého hokeje se zpracovává na adrese hokejovaregistrace.cz/delegat.

Pravidla ledního hokeje Pravidla minihokeje Povinnosti a odměňování rozhodčích Kontakty
Dotace
Dotace
Dotace na zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (zpravidla ve věku 6 – 15 let). Jedná se o dotaci na trenéra, který metodicky koordinuje a ovlivňuje kategorie od přípravek až po starší žáky. Do této dotace patří neprojektové kluby (dotace 2300,- Kč / na každé mužstvo mladších a starších žáků), a projektové kluby - „Trenér žáků Českého hokeje“ (dotace stanovená individuálně). Nutnou podmínkou získání dotace SpS je působení trenéra s minimálně licencí B.

Výběrový projekt, který patří pod kategorii (SpS). Dotace na trenéra je stanovena individuálně podle multikriteriálního výběru činností, které trenér během sezony naplňuje. Trenér žáků Českého hokeje je u každého mužstva vybrán společně sportovním oddělením Českého hokeje a regionálními trenéry. Stejně tak jako jeho případná výměna za jiného trenéra musí být schválena vedením projektu. Nutnou podmínkou pro schválení je trenér s minimální úrovní licence B a zákaz působení u mužstev dorostu, juniorů a mužů.

Kluby, které nejsou součástí projektu se mohou přihlásit do výběrového řízení, které se vypisuje každý rok zpravidla na konci dubna. Podrobné informace o projektu Trenér žáků Českého hokeje případně sdělí Lukáš Jankovič (+420 728 141 529, lukas.jankovic@czechockey.cz).

Zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví (zpravidla ve věku 15 – 23 let). Jedná se o dotaci na trenéry dorostu a juniorů. Nárok na tuto dotaci mají pouze kluby účastnící se nejvyšších soutěží dorostu a juniorů pořádaných Českým hokejem.
Výběrový projekt, který patří pod kategorii SCM. Kluby se statutem Akademie Českého hokeje musí plnit zásadní podmínky zahrnující vybavení zázemí pro hráče a podmínky pro zajištění výzbroje a výstroje. Projekt Akademie ČH je otevřený, status mohou získat další kluby, pokud o něj projeví zájem a splní stanovené podmínky. Kluby, kterým byl již status udělen, ho musí před každou další sezónou podle stanovených kritérií obhájit. Podrobné informace o projektu Akademie Českého hokeje případně sdělí Pavel Geffert (+420 775 065 472, geffert@czechockey.cz).

Kluby mohou žádat o finanční prostředky na svůj provoz v rámci programů MŮJ KLUB a PROVOZ A ÚDRŽBA, které od roku 2021 spravuje Národní sportovní agentura. Programy jsou vypisované každoročně během podzimu na následující kalendářní rok. Veškeré detailní informace naleznete na stránkách Národní sportovní agentury: https://agenturasport.cz/dotace/.

Národní sportovní agentura také už zveřejnila avizovaný dodatek č. 1 k výzvě Můj Klub 2022. Odkaz najdete zde.

Klubům se dále doporučuje v maximálně míře využívat municipálních dotací určených na sport. Je nutné sledovat webové stránky měst a krajů, které tento typ dotací vypisují. Jako doplňkový zdroj při vyhledávání dotací je možno využít různé dotační weby, např.: http://www.dotacni.info/.

Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023

Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023.
U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila informaci, že pro rok 2023 nebude vypisovat dotační výzvu “Provoz a údržba 2023”. Více zde.