Rekonstrukce a výstavba nových stadionů

1) Výzva Investice do 10 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 21.12.2020
Ukončení příjmu žádostí: 30.6.2022
Typ výzvy: průběžná, nesoutěžní
Alokace: 600 mil.
Odkaz: https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/

Informace:

Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:

 • a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů,
 • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“).

Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 30 % z CZV akce.

Výzva je určena pouze pro akce jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti činí:

 • a) minimálně: 1 428 571,- Kč (tj. minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč),
 • b) maximálně: 10 mil. Kč (tj. maximální výše dotace může být 7 mil. Kč).

Akce mohou být realizovány jako max. dvouleté.

Oprávnění žadatelé:
• Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Stránka 11 z 25 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“), • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, • Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí, • Spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku, • Ústav dle § 402 až 418 NOZ, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Výzva není určena:
pro novou výstavbu sportovních zařízení splňujících závazné standardy stanovené správcem programu realizovaných vymezeným okruhem oprávněných žadatelů, která bude podporována programem č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury, přičemž výčet těchto sportovních zařízení včetně stanovených standardů 3 a oprávněných žadatelů je uveden v příloze č. 29.3. Výzvy1 . Výzva není dále určena pro výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu vymezených v bodu 2.2.4. dokumentace programu, která bude podporována samostatným programem č. 162 54 Nadregionální sportovní infrastruktura.

Výzva je určena:

 • a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,

2) Výzva Investice nad 10 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 21.12.2020
Ukončení příjmu žádostí: 30.6.2022
Typ výzvy: průběžná, nesoutěžní
Alokace: 600 mil.
Odkaz: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/

Informace:

Výše dotace:
Výše poskytnuté dotace z programu bude činit max. 70 % celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce, maximálně však 50 mil. Kč

Dotace bude vyplácena jako účelová dotace a bude vázána na určitou míru vlastní spoluúčasti účastníka programu stanovenou ve výši min. 30 % z celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce.

Minimální výše dotace na jednu akci je stanovena ve výši 1 mil. Kč.

Akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu, vlastní spoluúčast však může být kryta z prostředků poskytnutých územním samosprávním celkem. Za předpokladu jasného oddělení lze dále pro vymezené části akce využít synergických programů financovaných ze státního rozpočtu či z prostředků fondů EU.

Akce budou realizovány jako jednoleté nebo dvouleté. U dvouletých akcí bude vyúčtování a finanční vypořádání prováděno vždy po ukončení financování v souladu s § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky o finančním vypořádání

Oprávnění žadatelé:
Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Stránka 11 z 25 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“), • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, • Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí, • Spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku, • Ústav dle § 402 až 418 NOZ, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Výzva není určena:
Program není zaměřen na výstavbu vybraných typů sportovních zařízení, která budou podporována samostatným programem, v rámci kterého budou pro tato sportovní zařízení nastaveny závazné standardy (viz. další bod) a na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu (též samostatný program).

Výzva je určena:

 • a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,

tj. je vhodné pro rekonstrukce nad 10 mil., výstavbu 2. ledové plochy, výstavbu multifunkčního hřiště, novou výstavbu - pokud neodpovídá parametry standardizovanému zimnímu stadionu,

3) Výzva Standardizovaná infrastruktura

Zahájení příjmu žádostí: 21.12.2020
Ukončení příjmu žádostí: 30.6.2022
Typ výzvy: průběžná, nesoutěžní
Alokace: 1,2 mld.
Odkaz: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/ + https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha-29.3.-Standardy-vyzvy-programu-c.-162-55.pdf

Informace:

Výše dotace:
Výše poskytnuté dotace z programu bude činit max. 70 % celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce, maximálně však: 90 mil. Kč pro výstavbu tréninkových zimních stadionů

Dotace bude vyplácena jako účelová dotace a bude vázána na určitou míru vlastní spoluúčasti účastníka programu stanovenou ve výši min. 30 % z celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce.

Akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu, vlastní spoluúčast však může být kryta z prostředků poskytnutých územním samosprávním celkem. Za předpokladu jasného oddělení lze dále pro vymezené části akce využít synergických programů financovaných ze státního rozpočtu či z prostředků fondů EU.

Akce budou realizovány jako víceleté. U víceletých akcí bude vyúčtování a finanční vypořádání prováděno vždy po ukončení financování v souladu s § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky o finančním vypořádání.

Oprávnění žadatelé:
• Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“), • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Program je zaměřen na následující cíl:

 • výstavbu nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí, konkrétně v našem případě standardizovaný zimní stadión
 • po dobu vyhlášení programu, tj. do 30.6.2022 je to max. 6 standardizovaných zimních stadionů, program však může být navýšen nebo následně vypsán nový s podobnými parametry

Poznámka k programu:

 • do minimální výměry šatny se počítá i zázemí šatny – tj. sociální zařízení a sprchy, pokud jsou součástí šatny