18. 04. 2012

Euro Hockey Challenge (Česko - Slovensko)