WSM Liga (2017/2018)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí ČSLH
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga

1. část:
- 14 družstev se utká čtyřkolově každý s každým (52 utkání).

2. část - Play-off o vítězství ve WSM lize a postup do baráže o účast v ELH:
- družstva umístěná po 1. části na 1. - 8. místě sehrají 2 kola (čtvrtfinále, semifinále) play-off vždy na čtyři vítězná utkání (4-14 utkání) s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části atd.
První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítězná družstva ze semifinále postupují do „baráže“ o účast v ELH.
Vítězem WSM ligy ČR pro sezónu 2016/2017 se stává to družstvo, které se v 1. části umístilo lépe mezi družstvy, která získala právo postupu do „baráže“ o účast v ELH.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Play-off o vítězství v WSM lize a postup do baráže o účast v ELH“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. Organizace utkání

1.1.Družstvo klubu WSM ligy (dále také jen jako „Klub“) je do 10. 12. 2017 vč. povinno nastoupit do utkání WSM ligy ve stanoveném počtu hráčů:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole.

(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

1.2.V utkání WSM ligy může dle čl. 1.1. těchto technických norem za družstvo do 10. 12. 2017 vč. nastoupit maximálně 20 hráčů, a to následovně:

 • 2 brankáři bez omezení věku
 • 18 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 17 hráčů do pole může být ve věku 20 let a starší (tj. ročník nar. 1997 a starší) s tím, že do těchto 17 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky.

1.3.Družstvo klubu WSM ligy (dále také jen jako „Klub“) je od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 povinno nastoupit do utkání WSM ligy vč. ve stanoveném počtu hráčů:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.

(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

1.4.V utkání WSM ligy může dle čl. 1.3. těchto technických norem za družstvo od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 nastoupit maximálně 21 hráčů, a to následovně:

 • 2 brankáři bez omezení věku
 • 19 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 18 hráčů do pole může být ve věku 20 let a starší (tj. ročník nar. 1997 a starší) s tím, že do těchto 18 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky.

1.5.V utkání WSM ligy může za družstvo nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.6.V utkání WSM ligy může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a WSM ligy, z nichž mohou být maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1995 a starší). Z extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 21-23 let (tj. hráči ročníku narození 1994 - 1996), z II. ligy ČR mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1995 a starší). Do tohoto počtu se nezapočítávají hráči ročníku 1997 a mladší, kteří mohou nastoupit v neomezeném počtu nad rámec výše uvedených hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a WSM ligy.

1.7.V utkání WSM ligy mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“). Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případný start v utkání je považován za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimkou jsou hráči juniorské, případně dorostenecké kategorie (tj. hráči ročníku 1998 a mladší), kteří v soutěži WSM liga mohou startovat bez zaregistrované Hráčské smlouvy.

1.8.Vyplývá-li z uzavřené Hráčské smlouvy mezi hráčem a Klubem možnost uplatnění opčního práva a toto je Klubem uplatněno, je Klub povinen toto uplatnění opčního práva zaslat k registraci řediteli WSM ligy. Start hráče v utkání WSM ligy bez předchozí registrace uplatnění opčního práva je považován za start bez zaregistrované Hráčské smlouvy. V takovém případě bude postupováno dle ustanovení pro start hráče bez zaregistrované Hráčské smlouvy (viz čl. 1.7. těchto technických norem).

1.9.Klub má za povinnost předložit nejpozději do pátku 1. 9. 2017 řediteli WSM ligy k potvrzení seznam hráčů na předepsaném tiskopise „Seznam hráčů“, obsahující jména, identifikační čísla hráčů a pozici v tomto členění:

 • I.Hráči s uzavřenou Hráčskou smlouvou s Klubem,
 • II.Hráči s uzavřenou Hráčskou smlouvou s klubem hrajícím Tipsport ELH,
 • III.Hráči juniorského (příp. dorosteneckého) věku bez uzavřené Hráčské smlouvy.

1.10.Do Seznamu hráčů dle čl. 1.9. těchto technických norem je Klub oprávněn uvést pouze ty hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start v soutěži WSM liga dle SDŘ, registračního řádu ČSLH, přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a těchto technických norem. Toto ustanovení platí i pro případné úpravy a změny v potvrzeném Seznamu hráčů. V Seznamu hráčů je Klub v kolonce Poznámka povinen označit Cizince a to konkrétně označením „Cizinec“.

1.11.Kluby jsou oprávněny provádět Změny v Seznamu hráčů do 31. 1. 2018 včetně, a to za předpokladu, že takoví hráči nejpozději k tomuto datu splňují podmínky ke startu ve WSM lize. Po uplynutí tohoto data nejsou Kluby oprávněny provádět změny v Seznamu hráčů, a to s výjimkou hráčů juniorské, případně dorostenecké kategorie (tj. hráčů ročníku narození 1998 a mladších), registrovaných v Klubu, které Kluby mohou na Seznam hráčů doplnit i v období od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018.

1.12.Změny v Seznamu hráčů dle čl. 1.11. těchto technických norem se provádějí výhradně prostřednictvím předepsaného tiskopisu „Úprava Seznamu hráčů“.

1.13.Brankář uvedený v Seznamu hráčů (resp. Úpravě Seznamu hráčů) potvrzeném ředitelem WSM ligy a označený v příslušné kolonce Seznamu hráčů jako brankář, nemůže být v zápisu o utkání zapsán jako hráč do pole, ani mu není povoleno na pozici hráče do pole do utkání nastoupit.

1.14.Hráči v utkání WSM ligy startují na základě předložení Seznamu hráčů (resp. Úpravy Seznamu hráčů) potvrzeného ředitelem WSM ligy. Bez potvrzené změny Seznamu hráčů (resp. Úpravy Seznamu hráčů) hráč nesmí do utkání WSM ligy nastoupit. Případný start je považován za neoprávněný se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimkou jsou hráči ročníku narození 1998 a mladší, kteří mohou bez potvrzené změny v Seznamu hráčů (resp. Úpravy Seznamu hráčů) odehrát jedno mistrovské utkání. V takovém případě je Klub povinen před utkáním předložit rozhodčím utkání platný registrační průkaz takového hráče.

1.15.Hráč smí v jednom kole nastoupit pouze za jeden Klub. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.

1.16.Evidence trestů dle čl. 529 odst. 1. SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.17.Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč.

1.18.Utkání všech částí soutěže jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

1.19.Kluby jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev předložili nejpozději 60 minut před začátkem utkání vedoucímu boxu časoměřičů sestavu družstva Klubu odpovídající složení jednotlivých formací v příslušném utkání WSM ligy na předepsaném tiskopise (tzv. Sestavu). Dojde-li před začátkem utkání ke změně ve složení jednotlivých formací, je vedoucí družstva povinen toto neprodleně oznámit vedoucímu boxu, který zajistí úpravu elektronického zápisu. Změny ve složení jednotlivých formací mohou být vedoucím družstva hlášeny nejpozději 15 minut před začátkem utkání.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu

2.1.Pořádající Klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

2.2.Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento neprodleně předat hostujícímu družstvu a hlavnímu rozhodčímu.

2.3.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne 5. 6. 2014 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

2.4.Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích.

2.5.Pořádající Klub je oprávněn při utkáních WSM ligy provozovat vysílání prostřednictvím kostky či velkoplošné projekce ve vnitřních prostorách zimního stadionu, s tím, že:

 • kostka, či velkoplošná projekce musí být provozována zodpovědně, aby její používání neovlivňovalo zápas, nepodrývalo autoritu či jinak nenarušovalo roli rozhodčích utkání, nepodněcovalo divácké násilí, případně k nim nevytvářelo záminky. Pořádající Klub nese plnou zodpovědnost za veškeré jednání osob, či osoby, které jsou pověřeny k úpravě obrázků a zvuků přenášených na kostku, resp. velkoplošnou projekci. Zcela zakázáno je opakovat herní situaci, je-li tato aktuálně předmětem posuzování dle čl. 99 Pravidel ledního hokeje, a to do rozhodnutí hlavním rozhodčím,
 • Pořádající Klub je povinen ukládat záznam z vysílání kostky, či velkoplošné projekce, a to vždy po dobu sedmi kalendářních dnů po skončení příslušného utkání WSM ligy. Pořádající Klub je rovněž povinen, pokud o to ředitel WSM ligy písemně ve lhůtě stanovené větou první požádá, tento záznam nejpozději do 48 hodin od odeslání takové žádosti doložit řediteli WSM Ligy. Za nesplnění této povinnosti bude pořádajícímu Klubu uložena finanční pokuta ve výši 25.000,-Kč.

2.6.Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál k dekorování vítěze WSM ligy, pokud výsledkem utkání bude takový Klub určen. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení ředitelem WSM ligy.

3. Zimní stadiony

3.1.Mistrovská utkání WSM ligy musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům ledního hokeje, čl. 4 Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního hokeje schváleného VV ČSLH dne 13. 4. 2017.

3.2.Branky musejí být usazeny na pružných brankových kolících v souladu s čl. 20 bodem iv. Pravidel ledního hokeje.

3.3.Na zimních stadionech je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových obalech. Takové nápoje je rovněž zakázáno vnášet na zimní stadion zvenčí.

3.4.Při všech utkáních WSM ligy nesmí hrát na stadionu hudba, resp. nesmí být vysílán žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu, kostky, či velkoplošné projekce v následujících situacích:

 • v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev,
 • leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.

3.5.Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod organizován tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.

3.6.V den konání utkání WSM ligy je pořádající Klub povinen zajistit hostujícímu družstvu tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se uskuteční příslušné utkání WSM ligy, pokud o to hostující Klub požádá nejpozději do 10:00 hodin dne před konáním tohoto utkání. V takovém případě, nedohodnou-li se oba zúčastněné Kluby jinak, se začátek této tréninkové jednotky stanovuje na dobu -7 hodin před začátkem příslušného utkání WSM ligy.

3.7.Pořádající Klub zajistí úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 44 bodu ii. Pravidel ledního hokeje).

3.8.Pořádající Klub je povinen za účelem sběru statistik z utkání WSM ligy zajistit 6 míst na tribuně za střídačkami družstev a schválených ředitelem WSM ligy, dále datový kabel do boxu časoměřičů a zabezpečené Wi-Fi připojení pouze pro potřeby statistických týmů, přičemž toto připojení musí splňovat podmínku minimální garantované rychlosti uploadu 4 Mbit/s.

4. Výstroj a výzbroj hráčů

4.1.V první polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1001 - 1182) domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých, ve druhé polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1183 - 1364) opačně. V 3. části - „Play-off o vítězství ve WSM lize a postup do baráže o účast v ELH“ domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.

4.2.Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele WSM ligy.

4.3.Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly ledního hokeje), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 40 bodu ii. Pravidel ledního hokeje, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.4.Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 40 bod v. Pravidel ledního hokeje).

4.5.V utkáních WSM ligy musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel ledního hokeje), jmenovka by měla odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.

4.6.Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních WSM ligy za příslušný Klub. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za příslušný Klub bez jmenovky, bude Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč.

4.7.Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z Pravidla č. 40 bod i. viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.8.Hráči musejí mít jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 40 bodu i. Pravidel ledního hokeje. Individuální reklamy na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč. Výjimku tvoří kalhoty brankářů, kteří mohou mít v souladu s čl. 4.7. těchto technických norem odlišnou barvu kalhot, tudíž i reklamy umístěné na brankářských kalhotách mohou být odlišné od kalhot hráčů do pole.

5. Komerční přestávky

5.1.Ve všech utkáních WSM ligy je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub povinen oznámit písemně řediteli WSM ligy před začátkem sezóny, resp. v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí splňovat následující zásady:

 • a)komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry od času 14:00 a 8:00 na časomíře;
 • b)komerční přestávka nemůže nastat:
  i.Po zakázaném uvolnění, s výjimkou situace, kdy je uložen trest ovlivňující počet hráčů na hrací ploše kteréhokoliv družstva,
  ii.V průběhu přesilové hry, s výjimkou popsanou písm. d) tohoto článku,
  iii.Po vstřeleném gólu,
  iv.Pokud je hra přerušena z důvodu nařízeného trestného střílení,
  v.Je-li posuzována situace brankovým videorozhodčím,
  vi.Pokud v přerušení probíhá na hrací ploše bitka;
 • c)druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím přerušení po první Komerční přestávce. Nastane-li jiná překážka, proč Komerční přestávka nemůže proběhnout, bude tento postup opakován, dokud obě Komerční přestávky nenastanou;
 • d)Komerční přestávka nastane pouze, když k přerušení hry dojde při stejném poměru hráčů na ledě. Rozhodujícím okamžikem je počet hráčů na ledě v okamžiku přerušení hry. Proto, když je družstvo A oslabeno o jednoho hráče a družstvu B je ukládán trest, Komerční přestávka nemůže nastat. Výjimkou je situace, kdy je hráčem odpykáván pětiminutový (nikoliv souběžný) trest, v takové situaci Komerční přestávka nastane v předepsaném čase. Nicméně je-li stejnému družstvu uložen menší trest v průběhu pětiminutového trestu a tímto dojde k poměru hráčů na hrací ploše 5 na 3, Komerční přestávka nenastane, dokud menší trest nevyprší;
 • e)v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí třetiny nesmí být žádné Komerční přestávky. Nedojde-li ke Komerční přestávce před tím, Komerční přestávka se zruší;
 • f)v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky, s výjimkou prodloužení v části 2a) - předkolo play-off a 3. části, závěrečné, a) Česká pojišťovna play-off o titul „Mistr České republiky“, a to za podmínek popsaných předchozími písmeny tohoto článku;
 • g)brankářům je dovoleno odejít k příslušným hráčským lavicím. Družstva mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že se družstva mají vrátit k vhazování, přičemž z Komerční přestávky zbývá 20 vteřin. Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání v přerušení hry. Družstva mohou žádat hlavního rozhodčího o oddechový čas, jakmile jsou vyzvány k následnému vhazování zapískáním hlavního rozhodčího oznamujícím zbývajících 20 vteřin Komerční přestávky. Hlavní rozhodčí okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový čas a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.

5.2.Celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení (přerušení hry) do jejího ukončení (nového vhazování) musí být dlouhá minimálně 60 vteřin a může být dlouhá maximálně 80 vteřin.

5.3.Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla. Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace tohoto světla s vypínačem.

5.4.Je-li utkání WSM ligy vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních přestávek.

5.5.Je-li utkání WSM ligy vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny podmínky dle čl. 5.4. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční přestávky stanovená čl. 5.2. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích

6.1.Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání WSM ligy, tj. souhrn maximálně 3 situací z daného utkání (dále také jako „Stížnost“). Výjimku stanoví čl. 6.7. těchto technických norem.

6.2.Stížnost musí byt podána do 48 hodin po utkání elektronickou poštou na adresu sbarvir@seznam.cz a zároveň na adresu sindler@czehockey.cz;

6.3.Záběr musí obsahovat celou posuzovanou situaci v časovém rozpětí 10 sekund před rozhodným momentem a nejméně 10 sekund po posuzované situaci, která je předmětem Stížnosti.

6.4.Ve stížnosti zaslané elektronickou poštou musí byt zároveň uvedeno:

 • označení utkání
 • popis jednotlivých situací s označením přesného času utkání a důvod Stížnosti.

6.5.Komise rozhodčích Stížnost vyhodnotí a odpoví Klubu do 72 hodin od doručení Stížnosti.

6.6.Podání Stížnosti je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí Stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč se Klubu vrací.

6.7.V případě, že Klub podá Stížnost na vyšší počet situací než je uvedeno čl. 6.1. těchto technických norem, je každá další situace obsažená ve Stížnosti zpoplatněna paušálním poplatkem ve výši 1.000,-Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí, že v podané situaci došlo k pochybení rozhodčího, paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč za příslušnou situaci se Klubu vrací.

6.8.Vyúčtování Stížností bude prováděno ČSLH vždy za čtvrtinu soutěže. Kluby poté z ČSLH obdrží vyúčtování.

7. Postup při vetování rozhodčích

7.1.Každý Klub je oprávněn bez udání důvodu vetovat jednoho hlavního a dva čárové rozhodčí. Vetovaní rozhodčí nebudou po dobu trvání vetace rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání daného Klubu v WSM lize.

7.2.Klub smí vetovat rozhodčího pouze poté, co tento odřídil alespoň jedno utkání družstva Klubu v daném soutěžním ročníku. Vetace rozhodčího, aniž by tento v předchozím průběhu soutěžního ročníku rozhodoval alespoň jedno utkání daného Klubu, není možná.

7.3.Počet vetací na Klub za sezonu není omezen. Vetací se nahrazuje případná dosavadní vetace Klubu.

7.4.Vetace z 1. části se do 3. části - „Play-off o vítězství ve WSM lize a postup do baráže o účast v ELH“ přenáší.

7.5.Vetace dle bodu 7.1. těchto technických norem se podává pověřenému členovi komise rozhodčích písemně prostřednictvím zprávy elektronické pošty na adresu sbarvir@seznam.cz. Na jinou formu nebude brán zřetel. Vetaci je Klub povinen oznámit nejpozději 30 hodin před konáním utkání, na které se má vetace vztahovat.

7.6.Klub není oprávněn učinit sdělení sdělovacím prostředkům o uplatněné vetaci dříve než po písemném oznámení pověřenému členovi komise rozhodčích dle čl. 7.1. těchto technických norem, přičemž současně je Klub povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce, při prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání WSM ligy, které Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.


Související dokumenty:


Související články:

9. třída: Třinec promluvil do dramatu, nejlepší víkend sezony pro Warriors
Poslední dva týdny zbývají odehrát v nadstavbových skupinách Extraligy 9. tříd. Uplynulý týden znovu nabídl několik překvapení: České Budějovice si vyšláply na Liberec, Warriors Brno zdolali Vítkovice a Třinec vysokým poměrem uspěl na ledě Komety.
Extraliga žen: Příbram si kráčí pro vítězství v základní části
Souběžně s mužskou extraligou a mládežnickými soutěžemi vrcholí také základní část nejvyšší ligy žen. Tu čekají poslední dvě hrací kola, ovšem karty jsou již teď téměř rozdány. Základní část ovládnou hokejistky z Příbrami, nováčka z Berouna nemine poslední místo.
ELD: Slavia se drží ve čtyřce, Litvínov je zpět. Problémy má Olomouc
Nadstavbová část Extraligy dorostu má před sebou už jen dva týdny, zatím však není směrem k play-off vůbec nic jisté. V nižší skupině zabral Litvínov, který se bleskově vyhoupl zpět do čela tabulky, ale rozdíly mezi ním a dalšími čtyřmi celky jsou minimální. Na druhé straně se bojuje o záchranu, v problémech je Olomouc, která ztrácí už jedenáct bodů. Ve vyšší skupině je největší otázkou složení první čtyřky, která postoupí rovnou do čtvrtfinále.
ELJ: Třinec šel do čela před 652 diváky. Poslední Přerov vyměnil trenéry
Předposlední týden nadstaveb DHL extraligy juniorů ještě většinu odpovědí nenabídl, v mnoha ohledech jen napověděl. Do čela soutěže se dostal Třinec, postup do čtvrtfinále play-off si téměř pojistily Karlovy Vary a sérii deseti porážek ukončily Vítkovice. Drama v nižší skupině trvá dál, jednoho účastníka záchranářských bojů už ale známe.
Taháky týdne: Juniorská nadstavba vrcholí, do finální fáze míří také dorost
Po vzoru české nejvyšší soutěže se i juniorská a dorostenecká extraliga upíná směrem k play off. Juniorské bojovníky čekají dokonce poslední tři utkání, ovšem o top čtyřce je již teď rozhodnuto. U dorostu pak půjde o poslední čtyři kompletní kola a narozdíl od juniorů bude extraligu do 17 let provázet několik dohrávek.
9. třída: Velké překvapení pod Ještědem. Změnili se lídři všech čtyř skupin
Uplynulý víkend přinesl v Extralize devátých tříd změny na čele všech čtyř nadstavbových skupin. O největší překvapení se postarali hokejisté Škody Plzeň, kteří nastříleli Liberci jedenáct branek.
ELD: Dynamo je ve formě, Tábor udělal krok k záchraně. Sparta přeskočila Zlín
Po reprezentační pauze se v Extralize dorostu dařilo hlavně Pardubicím, Boleslavi, Třinci, ale překvapil také Motor. V nižší skupině si dobrou pozici vypracovala Sparta, která se protlačila na postupovou příčku místo Zlína. Čelo tabulky si stále drží Kometa, ale ze hry ještě není ani Liberec.
ELJ: Velký obrat Plzně, divočina v Brně. Energie v pravou chvíli zabrala
Po reprezentační přestávce pokračovaly v DHL extralize juniorů boje o přímý postup do čtvrtfinále, o účast v předkole i o záchranu. Na poslední místo soutěže spadl Přerov, jemuž se nedařilo podobně jako Olomouci, naopak dobré výsledky povzbudily Zlín nebo Litvínov. Husarský kousek předvedli mladíci Plzně.
Taháky týdne: Repríza juniorského finále, dorost vyhlíží duel o záchranu
Juniorská extraliga se po roce vrátí do Českého Těšína, kde se střetnou třinečtí Oceláři se Spartou. V dorostenecké nejvyšší soutěži zabojují Olomouc s Kladnem o nesmírně důležité body směrem k záchraně a v extralize 9. tříd začínají nadstavbové odvety.
9. třída: Vary a Kometa v čele vyšších nadstaveb. Překvapivě vede i Brod
Extraliga devátých tříd nabízí v probíhajících týdnech dvě kola za víkend, bohužel ale její tempo brzdí řada odložených utkání. Nejlepší střelecký výkon nyní předvedl brněnský Michal Hartl se čtyřmi brankami, i díky němu tak Kometa potvrzuje svou sílu i v nadstavbách.