WSM Liga (2015/2016)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí ČSLH
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga
Ze soutěže se sestupuje do: 2.liga

1. část

 • 1. část - 14 družstev čtyřkolově každý s každým (52 utkání)


2. část

 • a) - Předkolo play-off:
  - družstva, umístěná po 1. části na 7. - 10. místě hrají na 3 vítězná utkání s tím, že pro sestavení dvojic pro tuto část soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěním nejhůře, druhé nejlepší s druhým nejhorším. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, případně čtvrté utkání u družstva umístěného hůře (3-5 utkání). Vítězná družstva postupují do 3. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“.
 • b) - O udržení:
  - družstva, umístěná po 1. části na 11. - 14. místě, se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstvo, umístěné po této části soutěže na posledním místě, sestupuje do II. ligy ČR.


3. část

 • - Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH:
  - družstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě a dvě vítězná družstva z části 2a) - „Předkolo play-off“ sehrají 2 kola (čtvrtfinále, semifinále) play-off vždy na čtyři vítězná utkání s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěním nejhůře, druhé nejlepší s druhým nejhorším atd. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného hůře (4-14 utkání); vítězná družstva ze semifinále postupují do „baráže“ o účast v ELH; vítězem I. ligy ČR pro sezónu 2015/2016 se stává družstvo, které se v 1. části umístilo lépe mezi družstvy, která získala právo postupu do „baráže“ o účast v ELH.Utkání 1. části a části 2b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 - 406 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 407 SDŘ.

1. Organizace utkání

1.1.Družstvo klubu I. ligy ČR (dále také jen jako „Klub“) je pro utkání I. ligy ČR povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů.

1.2.V utkání I. ligy ČR může dle čl. 1.1. těchto technických norem za družstvo nastoupit maximálně 22 hráčů, a to následovně:

 • - 2 brankáři bez omezení věku
 • - 20 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 18 hráčů do pole může být ve věku 20 let a starší (tj. ročník nar. 1995 a starší) s tím, že do těchto 18 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky.

1.3.V utkání I. ligy ČR může za družstvo nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.4.V utkání I. ligy ČR může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 28 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy, z nichž mohou být maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1993 a starší). Z extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 21-23 let (tj. hráči ročníku narození 1992 - 1994), z II. ligy ČR mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1993 a starší), tzn. maximálně „2+3“, nebo „3+2“. Do tohoto počtu se nezapočítávají hráči ročníku 1995 a mladší, kteří mohou nastoupit v neomezeném počtu nad rámec výše uvedených hráčů na střídavé hostování dle čl. 28 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy.

1.5.V utkání I. ligy ČR mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“). Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případný start v utkání je považován za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimkou jsou hráči juniorské, případně dorostenecké kategorie (tj. hráči ročníku 1996 a mladší), kteří v soutěži I. liga ČR mohou startovat bez zaregistrované Hráčské smlouvy.

1.6.Hráč smí v jednom kole nastoupit pouze za jedno družstvo. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.

1.7.Evidence trestů dle čl. 529, odst. 1 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.8.Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316, písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč.

1.9.Utkání 1. části a části 2b) - „O udržení“, nebude-li v jednotlivých případech rozhodnuto kompetentním orgánem pro delegování rozhodčích v souladu s Vnitřní směrnicí ČSLH č. 72 ze dne 30.06.2015 jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích, utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu

2.1.Pořádající Klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

2.2.Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento neprodleně předat hostujícímu družstvu a hlavnímu rozhodčímu.

2.3.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne 5. 6. 2014 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

2.4.Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích.

2.5.Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál k dekorování vítěze I. ligy ČR, pokud výsledkem utkání bude takový Klub určen. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení ředitelem I. ligy ČR.

3. Zimní stadiony

3.1.Mistrovská utkání I. ligy ČR musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům ledního hokeje, čl. 4 Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního hokeje schváleného VV ČSLH dne 4.4.2014.

3.2.Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod organizován tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.

3.3.V den konání utkání I. ligy ČR je pořádající Klub povinen zajistit hostujícímu družstvu tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se uskuteční příslušné utkání I. ligy ČR, pokud o to hostující Klub požádá nejpozději do 10:00 hodin dne před konáním tohoto utkání. V takovém případě, nedohodnou-li se oba zúčastněné Kluby jinak, se začátek této tréninkové jednotky stanovuje na dobu -7 hodin před začátkem příslušného utkání I. ligy ČR.

3.4.Pořádající Klub zajistí úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 44, bodu ii. Pravidel ledního hokeje).

4. Výstroj a výzbroj hráčů

4.1.V první polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1001 - 1182) domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých, ve druhé polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1183 - 1364) opačně. Ve všech následujících částech soutěže domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.

4.2.Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele I. ligy ČR.

4.3.Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly ledního hokeje), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 40, bodu ii. Pravidel ledního hokeje, viz Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.4.Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 40, bod v. Pravidel ledního hokeje).

4.5.V utkáních I. ligy ČR musí být dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40, bodu ix. Pravidel ledního hokeje).

4.6.Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních za příslušný Klub. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za příslušný Klub bez jmenovky, bude Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč.

4.7.Hráči musejí mít jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 40 bodu i. Pravidel ledního hokeje. Individuální reklamy na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč.

4.8.Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z Pravidla č. 40, bod i., viz Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

5. Komerční přestávky

5.1.Ve všech utkáních I. ligy ČR je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub povinen oznámit písemně řediteli ELH před začátkem sezóny, resp. v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí splňovat následující zásady:

 • a)komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry od času 14:00 a 8:00 na časomíře;
 • b)komerční přestávka nemůže nastat:
 • i.Po zakázaném uvolnění, s výjimkou situace, kdy je uložen trest ovlivňující počet hráčů na hrací ploše kteréhokoliv týmu,
 • ii.V průběhu přesilové hry,
 • iii.Po vstřeleném gólu,
 • iv.Pokud je hra přerušena z důvodu nařízeného trestného střílení,
 • v.Je-li posuzována situace brankovým videorozhodčím,
 • vi.Pokud v přerušení probíhá na hrací ploše bitka;
 • c)druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím přerušení po první Komerční přestávce. Nastane-li jiná překážka, proč Komerční přestávka nemůže proběhnout, bude tento postup opakován, dokud obě Komerční přestávky nenastanou;
 • d)komerční přestávka nastane pouze, když k přerušení hry dojde při stejném poměru hráčů na ledě. Rozhodujícím okamžikem je počet hráčů na ledě v okamžiku přerušení hry. Proto, když je tým A oslaben o jednoho hráče a týmu B je ukládán trest, Komerční přestávka nemůže nastat. Výjimkou je situace, kdy je hráčem odpykáván pětiminutový (nikoliv souběžný) trest, v takové situaci Komerční přestávka nastane v předepsaném čase. Nicméně je-li stejnému týmu uložen menší trest v průběhu pětiminutového trestu a tímto dojde k poměru hráčů na hrací ploše 5 na 3, Komerční přestávka nenastane, dokud menší trest nevyprší;
 • e)v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí třetiny nesmí být žádné Komerční přestávky. Nedojde-li ke Komerční přestávce před tím, Komerční přestávka se zruší;
 • f)v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky, s výjimkou prodloužení v části 2a) - předkolo play-off a 3. části, závěrečné, a) Česká pojišťovna play-off o titul „Mistr České republiky“, a to za podmínek popsaných předchozími písmeny tohoto článku;
 • g)brankářům je dovoleno odejít k příslušným hráčským lavicím. Týmy mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že se týmy mají vrátit k vhazování, přičemž z Komerční přestávky zbývá 20 vteřin. Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání v přerušení hry. Týmy mohou žádat hlavního rozhodčího o oddechový čas, jakmile jsou vyzvány k následnému vhazování zapískáním hlavního rozhodčího oznamujícím zbývajících 20 vteřin Komerční přestávky. Hlavní rozhodčí okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový čas a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.

5.2.Celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení (přerušení hry) do jejího ukončení (nového vhazování) musí být dlouhá minimálně 60 vteřin a může být dlouhá maximálně 80 vteřin.

5.3.Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla. Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace tohoto světla s vypínačem.

5.4.Je-li utkání I. ligy ČR vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních přestávek.

5.5.Je-li utkání I. ligy ČR vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny podmínky dle čl. 5.4. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční přestávky dle čl. 5.2. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích

6.1.Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání I. ligy ČR, tj. souhrn maximálně 3 situací z daného utkání (dále také jako „Stížnost“). Výjimku stanoví čl. 6.7. těchto technických norem.

6.2.Stížnost musí byt podána do 48 hodin po utkání a to následovně:

 • a)elektronickou poštou na adresu min@quick.cz;
 • b)DVD na adresu Milan Jirka, Podzimní 1553, 25301 Hostivice, při zasílání menších souborů je možno použit elektronického přenosu (úschovna).

6.3.DVD musí obsahovat celou posuzovanou situaci v časovém rozpětí 3-5 sekund před rozhodným momentem a nejméně 10 sekund po posuzované situaci, která je předmětem Stížnosti.

6.4.Ve stížnosti zaslané elektronickou poštou musí byt uvedeno: - označení utkání - popis jednotlivých situací s označením přesného času utkání a důvod stížnosti.

6.5.Komise rozhodčích Stížnost vyhodnotí a odpoví Klubu do 72 hodin od doručení Stížnosti.

6.6.Podání Stížnosti je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí Stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč se Klubu vrací.

6.7.V případě, že Klub podá Stížnost na vyšší počet situací než je uvedeno čl. 6.1. těchto technických norem, je každá další situace obsažená ve Stížnosti zpoplatněna paušálním poplatkem ve výši 1.000,-Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí, že v podané situaci došlo k pochybení rozhodčího, paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč za příslušnou situaci se Klubu vrací.

6.8.Vyúčtování Stížností bude prováděno ČSLH vždy za čtvrtinu soutěže. Kluby poté z ČSLH obdrží vyúčtování.

7. Postup při vetování rozhodčích

7.1.Každý Klub je oprávněn bez udání důvodu vetovat jednoho hlavního a dva čárové rozhodčí. Vetovaní rozhodčí nebudou po dobu trvání vetace rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání daného Klubu v I. lize ČR. Klub je povinen vetaci oznámit písemně (e-mailem) nejpozději 24 hodin před konáním utkání, na které se má vetace vztahovat, na adresu pověřeného člena komise rozhodčích min@quick.cz. Na jinou formu nebude brán zřetel.

7.2.Klub smí vetovat rozhodčí pouze po odřízení utkání svého družstva příslušným rozhodčím v daném soutěžním ročníku. Vetace rozhodčího, aniž by tento v předchozím průběhu soutěžního ročníku rozhodoval alespoň jedno utkání daného Klubu, není možná.

7.3.Počet vetací na Klub za sezonu není omezen. Vetací se nahrazuje případná dosavadní vetace Klubu.

7.4.Vetace z 1. části se do dalších částí I. ligy ČR přenášejí.

8. Dodatečné posuzování zákroků v utkáních I. ligy ČR

8.1.Klub má právo podat v souladu s čl. 517, písm. a) SDŘ podnět k disciplinárnímu projednání zákroku, či jednání hráče v utkání I. ligy ČR, pokud nebylo ve věci takového zákroku, či jednání hráče zahájeno řízení dle čl. 14, písm. a) Všeobecných ustanovení.

8.2.Podnět musí Klub podat výhradně písemně (e-mailem) na adresu ředitele I. ligy ČR setikovsky@czehockey.cz, a to nejpozději do 11:00 hodin dne následujícího po skončení příslušného utkání I. ligy ČR, přičemž Klub má maximálně dalších 24 hodin pro doručení videozáznamu situace. Disciplinární komise ČSLH může ve věci rozhodnout i před doručením videozáznamu situace ze strany Klubu, má-li v daném případě k dispozici vlastní podklady.

8.3.Klub má právo podat dva podněty z každého jednotlivého utkání I. ligy ČR bezplatně, každý další podnět nad rámec dvou je zpoplatněn paušálním poplatkem ve výši 3.000,- Kč. V případě, že Disciplinární komise ČSLH uloží hráči trest, paušální poplatek ve výši 3.000,- Kč za uvedený podnět se Klubu vrací.

8.4.Povinností iniciátora je současně s podáním podnětu informovat o podání podnětu druhý Klub. Za nesplnění této povinnosti může být v prvním případě provinivšímu se Klubu uložena finanční pokuta ve výši 5.000,- Kč, v případě opakování pokuta ve výši stanovené Disciplinární komisí ČSLH.

8.5.Je-li výsledkem zkoumání Disciplinární komise ČSLH uložení trestu zastavení činnosti hráči, lze v den utkání takový trest dát Klubu na vědomí nejpozději do 13:00 hodin. Dojde-li k rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH později, je trest zastavení činnosti platný až od následujícího dne.


Související dokumenty:


Související články:

Disciplinární trest pro tým PSG Berani Zlín
Disciplinární komise Českého hokeje udělila klubu PSG Berani Zlín za nesportovní chování části jeho diváků v utkání Chance ligy proti Vsetínu pokutu ve výši 60.000 korun.
Vyjádření k tzv. otevřenému dopisu Jana Platila
Část sdělovacích prostředků a další adresáti obdrželi dokument nazvaný „Otevřený dopis Jana Platila rodičům, trenérům, sponzorům a majitelům klubů“. Pod stejnou hlavičkou byly některé části dokumentu následně zveřejněny internetovými portály včetně serveru iSport.cz.
Hokejistou sezony je Filip Chlapík, získal tři ocenění
Také v letošní sezoně Tipsport extraligy došlo na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 27. ročníku ankety byl vyhlášen Hokejista sezony 2021/2022. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, obdržel Filip Chlapík. Útočník HC Sparta Praha získal 146 z rekordních 408 hlasů.
Novým řídícím orgánem Tipsport extraligy se stala APK LH
Na základě smlouvy mezi Českým hokejem a APK LH se řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy stala od 1. května 2022 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
Tipsport extraliga v období 2012–2022
Řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy byl v posledních deseti letech, v sezónách 2012/13–2021/22, výkonný výbor Českého hokeje a ředitelem soutěže Josef Řezníček.
Po ELD slaví plzeňští hokejisté titul i v DHL ELJ
V mládežnických kategoriích ukázal klub HC Škoda Plzeň v sezoně 2021/22 svou sílu. Po ELD získali plzeňští hokejisté titul i v DHL extralize juniorů, když v sedmém zápase finále na ledě Liberce vyhráli 4:2. Prvenství v této kategorii slaví po 5 letech.
HC Oceláři Třinec ovládli potřetí v řadě Tipsport extraligu
Sezona 2021/22 v rámci Tipsport extraligy úspěšně dospěla do svého konce. Titul slaví potřetí v řadě HC Oceláři Třinec, kteří ve finále porazili Spartu 4:2 na zápasy. Do druhé nejvyšší soutěže spadli hokejisté Zlína, naopak Kladno příslušnost v Tipsport extralize udrželo.
Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 28. 4. 2022
Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (22.4.2021 – 28.4.2022). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
Rozhodnutí předsedy DK ELH – HC Sparta Praha
Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě skutečností uvedených v zápisu o utkání zabýval chováním diváků v zápase HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec, který se hrál 22. 4. 2022.
Rozhodnutí předsedy DK ELH – Kometa Brno, HC Škoda Plzeň, Mountfield HK a BK Mladá Boleslav
Předseda disciplinární komise ELH potrestal klub HC Kometa Brna finanční pokutou ve výši 5 000 Kč za vhazování konfet na ledovou plochu v utkání HC Kometa Brno – HC Verva Litvínov, které se hrálo 22. 2. 2022.