16.06.2019 | Tisková zpráva

Vedení extraligy k závazkům Pirátů Chomutov vůči hráčům a trenérům

Ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček dnes předložil bankovnímu ústavu výzvu k proplacení žádostí o vyplacení neuhrazených pohledávek hráčů z bankovní záruky klubu Piráti Chomutov.

Vzhledem k výši záruky a objemu pohledávek nebylo možné uspokojit všechny postoupené žádosti. Celkem obdrželo vedení Tipsport extraligy žádosti 23 hráčů a trenérů klubu Piráti Chomutov, přičemž ze složené bankovní záruky ve výši 3 000 000 Kč bylo možné plně nebo zčásti vyhovět 13ti žádostem. Pořadí, v jakém byly žádosti vyřízeny, bylo dáno chronologicky podle termínu doručení a tyto žádosti budou následně uspokojeny v rozsahu, v jakém splňovaly předepsané náležitosti a vyhovovaly zákonům. Přehled žádostí, kterým bylo možné vyhovět, zaslal ředitel Tipsport extraligy klubu Piráti Chomutov a České asociaci hokejistů.

Vedení Tipsport extraligy postupovalo při vyřizování žádostí striktně v souladu s platnými řády a v termínech, které řády předepisují. Se žádostí se mohou kdykoli během sezóny obrátit na vedení Tipsport extraligy hráči a trenéři, kteří mají za klubem pohledávku s prodlením splatnosti delším než 30 dní. Ředitel Tipsport extraligy následně vyzve klub, aby se k žádosti v patnáctidenní lhůtě písemně vyjádřil a žádost nechá podrobit právnímu rozboru, zda splňuje požadované náležitosti. Pokud náležitosti splňuje a klub závazek neuhradí, může být k jeho umoření použita bankovní záruka. Již v průběhu sezóny tak bylo na základě řádů a předložených žádostí uhrazeno po výzvě ředitele Tipsport extraligy a mimo bankovní záruku 12 dalších pohledávek hráčů klubu Piráti Chomutov. Pokud by stejně postupovali i další hráči, jejich agenti nebo hráčská asociace, problém by nenabral takových rozměrů, případně by vůbec nevznikl.

S klubem Piráti Chomutov, který podal pro sezónu 2019/20 přihlášku do Chance ligy, probíhá v současné době licenční řízení, jehož součástí je – stejně jako u všech dalších účastníků soutěže – povinnost, aby nejpozději do 20. června 2019 předložil vedení soutěže situační zprávu s přehledem všech dluhů vůči hokejovým subjektům a nejpozději do 31. července 2019 doložil uhrazení všech závazků vůči těmto subjektům, splatných před 1. srpnem 2019. Nesplnění uvedených povinností, případně uvedení nepravdivých či neúplných údajů může vést k vyloučení klubu ze soutěže.