03.05.2020 | Tisková zpráva

Rozhodnutí smírčí komise ČSLH – Šidlík, Žejdl, Mountfield HK

Smírčí komise ČSLH se na svých jednáních ve dnech 14., 16. a 20. dubna 2020 zabývala návrhy hráčů Petra Šidlíka a Lukáše Žejdla na vyslovení neplatnosti výpovědí jejich hráčských smluv, učiněných dne 16. března 2020 klubem Mountfield HK.

V rámci řízení zkoumala návrhy hráčů i vyjádření klubu, přičemž se zabývala zejména výkladem ustanovení, podle kterého je „nemožnost klubu dostát svým povinnostem plynoucím z hráčské smlouvy (i) z důvodu vyšší moci (válka, živelní pohroma apod.), (ii) z důvodu přerušení ELH a/nebo (iii) z důvodu ztráty oprávnění klubu ke sportovní činnosti pro klub důvodem k výpovědi této smlouvy“. Dospěla přitom k závěru, že podané výpovědi jsou neplatné a hráčské smlouvy na jejich základě nezanikly.

V rozhodnutí komise mj. uvedla, že k naplnění předmětného ustanovení je nutné, aby nastala alespoň jedna z tří v něm uvedených skutečností a současně, aby tato skutečnost vedla v bezprostřední příčinné souvislosti k objektivní nemožnosti dostát smluvní povinnosti klubu. Uplatnění výpovědi je striktně limitováno naplněním obou podmínek.

Jak komise zdůraznila, pandemie a s ní související omezení představují nade vši pochybnost vyšší moc, tedy jednu z ve smlouvě uvedených podmínek. Na druhé straně nebylo klubem nijak doloženo, že by uvedená skutečnost měla za následek objektivní nemožnost dostát jeho smluvním závazkům. Podle názoru komise lze stěží prokázat, že by tato nemožnost vznikla výlučně vůči několika hráčům, u nichž klub smluvní ustanovení uplatnil. Pochybnosti vyvolává i to, že zhruba ve stejné době převzal klub nové finanční závazky vůči jiným hráčům.

Podle vyjádření smírčí komise ČSLH musí být také ve výpovědi skutkově vymezen její důvod, a to tak, aby jej bylo možné zjistit a v případě nutnosti řádně přezkoumat. Ve výpovědích použitá formulace „z důvodu vyšší moci – rozhodnutí VV ČSLH z 12. 3. 2020 o ukončení ročníku soutěže ELH 2019-2020“ s odkazem na obecné a variantní ustanovení smlouvy tento požadavek jednoznačně nesplňují. Již z uvedeného důvodu proto dospěla komise k závěru, že výpověď nesplňuje podmínky stanovené hráčskou smlouvou a je tudíž neplatná.