Pro rodiče

Doporučení pro rodiče Transparency International ČR

ZJISTĚTE SI VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE

Před uzavřením smlouvy si o agentovi zjistěte všechny dostupné údaje na internetu a žádejte po něm informace o úspěšnosti jeho zprostředkovatelské činnosti. Pro další reference kontaktujte klienty, které v minulosti zastupoval.

SMLOUVU UZAVÍREJTE VŽDY PÍSEMNĚ

Z písemné smlouvy jsou jednoduše doložitelné podmínky poskytování služeb agentem. V žádném případě neposkytujte finanční plnění bez řádně uzavřené smlouvy.

JASNĚ V NÍ DEFINUJTE SMLUVNÍ STRANY

Ve smlouvě jednoznačně identifikujte jak hráče, tak agenta, který ho bude zastupovat (jméno, příjmení, bydliště, datum narození). Je-li k zastupování oprávněna právnická osoba, trvejte rovněž na písemném ujednání kontaktní osoby.

POŽADUJTE KONTAKTNÍ ÚDAJE A LHŮTU NA DORUČENÍ ODPOVĚDI

Číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa jsou samozřejmostí. Ve smlouvě stanovte, jaké prodlení s odpovědí na Váš požadavek je chápáno jako porušení smluvních povinností, opravňující smlouvu ukončit.

SMLOUVU UZAVÍREJTE NA DOBU URČITOU

Trvejte na přesném vymezení doby trvání smlouvy s uvedením data od - do. Ve smlouvě stanovte podmínky jejího předčasného ukončení včetně případů, kdy agent s hráčem a rodiči nespolupracuje nebo kdy není schopen prokázat, že činí kroky, k nimž se zavázal.

VE SMLOUVĚ STANOVTE, ZDA AGENT HRÁČE ZASTUPUJE VÝLUČNĚ ČI NEVÝLUČNĚ

V případě výlučného zastoupení se hráč nesmí nechat zastoupit jiným agentem. V případě nevýlučného zastoupení může uzavřít smlouvu i s jiným agentem.

URČETE JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO VYPLACENÍ ODMĚNY

Tuto část smlouvy definujte obzvlášť obezřetně. Doporučujeme sjednat odměnu za zprostředkování, kdy nárok na vyplacení vzniká okamžikem zprostředkování. V případě, že agent smlouvu nezprostředkuje, vzniká mu nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů, tj. nákup jízdenek, letenek, ubytování, stravování při cestě... Preferujte bezhotovostní převod odměny a smluvně upravte povinnost agenta vrátit poměrnou část odměny v případě, že smlouva nebude uzavřena do předem stanoveného data.

Nevýhodný je naopak poplatek za zavedení do registru, který automaticky nezakládá závazek agenta učinit kroky vedoucí ke zprostředkování smlouvy, stejně jako odměna za možnost uzavřít smlouvu, ve které není určeno, jaké činnosti musí agent vykonat a jakákoli činnost může být následně prezentována jako úsilí, na základě kterého měl hráč možnost smlouvu uzavřít.

V případě, že se připravujete uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu, můžete její znění ZDARMA konzultovat s odborníky na Etické smlouvě v hokeji.

Kontakt: Transparency International - Česká republika o. p. s. E-mail: hokej@transparency.cz. Tel.: +420 224 240 896.