Kodex

Tento Kodex zapsaného zprostředkovatele (dále Kodex) stanoví principy, hodnoty, normy a pravidla chování pro právnické a fyzické osoby, kterým byl výkonným výborem ČSLH udělen certifikát Hráčský zprostředkovatel (agent), oficiálně zapsaný u ČSLH (dále Držitel certifikátu). V případě právnických osob se vztahuje i na zaměstnance a spolupracující osoby.

I. Obecná ustanovení

  1. Držitel certifikátu je povinen respektovat a dodržovat obecně závazné právní předpisy platné a účinné na území České republiky, řády, jakož i předpisy a rozhodnutí orgánů ČSLH.
  2. Držitel certifikátu je povinen vykonávat svoji činnost svědomitě a chovat se způsobem řádným a hodným úcty. Je povinen jednat s klienty, partnery i dalšími stranami vždy pravdivě, průhledně a objektivně.
  3. Držitel certifikátu je povinen dodržovat uzavřené smlouvy, hájit zájmy svých klientů podle práva a se smyslem pro spravedlnost. Je povinen sdělovat klientům všechny významné skutečnosti a přiměřeně je o nich poučit, chránit a prosazovat práva klientů a řídit se jejich pokyny, nejsou-li v rozporu s právními předpisy.
  4. Držitel certifikátu je povinen respektovat práva a oprávněné zájmy svých partnerů i třetích stran. Je povinen respektovat smluvní vztahy svých profesionálních kolegů a vyhýbat se jakékoliv aktivitě, která by mohla mít za následek ohrožení těchto smluvních vztahů.
  5. Držitel certifikátu je povinen řádně vést o své obchodní činnosti účetnictví a záznamy, aby byl kdykoli schopen poskytnout doklady o své činnosti. Na žádost orgánů ČSLH, které vedou vyšetřování ve sporných nebo disciplinárních případech, je držitel certifikátu povinen záznamy přímo související s příslušným případem předložit.

II. Zakázané chování

Držitel certifikátu nesmí zejména:

  1. Poskytovat nebo nabízet stávajícím či potenciálním klientům chybné či zavádějící informace za účelem udržení stávajícího nebo získání nového klienta. Kontaktovat hráče či trenéra, který má uzavřenu smlouvu s klubem, s cílem přesvědčit ho předčasně takovou smlouvu ukončit nebo porušit jakékoliv její ustanovení.
  2. Zastávat pozici vlastníka, spoluvlastníka, člena statutárního orgánu, funkcionáře či zaměstnance v těchto subjektech: a) ČSLH, b) Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, c) Asociace českých hokejistů, případně jiná hráčská asociace, d) klub a/nebo e) jakékoli jiné organizace, jež je personálně či majetkově propojena se subjekty uvedenými pod písm. a) až d). V případě právnických osob se uvedené ustanovení vztahuje na jejich vlastníky, statutární orgány, členy statutárních orgánů, zaměstnance a spolupracovníky.
  3. Zapojovat se do nezákonné činnosti nebo činnosti zahrnující nepoctivost, podvod, lež, nesprávné sdělení nebo jinou obdobnou aktivitu.
  4. Radit klientům v oblastech, kde nemá dostatek znalostí, například vystupovat jako finanční nebo právní poradce bez odpovídajícího finančního nebo právního vzdělání.

Jednání, kterým držitel certifikátu poruší tento Kodex, bude předmětem řízení ze strany ČSLH a může být důvodem k napomenutí, pozastavení či zrušení platnosti certifikátu.